Sääntömuutos 2019

Turun Seudun Ekonomit ry:n johtokunta tuo kevätkokouksen esityslistalle yhdistyksen sääntömuutoksen. Alla olevaan taulukkoon on koottu yhdistyksen nykyiset säännöt ja johtokunnan esittämät muutokset niiden pykälien osalta, joihin esitetään tehtäväksi muutoksia. Osa esitetyistä muutoksista on kosmeettisia ja niiden tarkoitus on selkeyttää vanhojen sääntöjen muotokieltä. Osa muutoksista taas on merkityksellisempiä. Näiden osalta tarkoituksena on päivittää sääntöjä vastaamaan paremmin korkeakoulukentällä tapahtuneita muutoksia.

Merkittävin esitettävä muutos koskee yhdistyksen jäsenkriteerejä. Nykyisten sääntöjemme mukaan voimme hyväksyä jäseneksemme kauppakorkeakoulun tutkinnon suorittaneen henkilön. Kuitenkin yliopistokentällä tapahtuneiden muutosten myötä Turussa ekonomit valmistuvat nykyään kauppakorkeakoulun sijaan Turun yliopistosta. Ongelmallista on myös Turun kauppakorkeakoulussa taloustieteen pääaineekseen valinneiden opiskelijoiden jäsenyys, sillä heidän tutkintonimikkeensä (valtiotieteiden maisteri, VTM) ei mahdollista jäsenyyttä Turun Seudun Ekonomeissa kauppakorkeakoulussa opiskelusta huolimatta. Esitettyjen uusienkin sääntöjen jäsenkriteereiden lähtökohtana on kauppatieteellinen yliopistotasoinen tutkinto. Muutos poistaa edellä mainitut ongelmatilanteet, mutta myös mahdollistaa muista koulutusohjelmista valmistuneiden henkilöiden liittymisen yhdistykseen, kuten esimerkiksi paljon kauppatieteellisiä opintoja sisältävän tuotantotalouden diplomi-insinööritutkinnon suorittaneen henkilön liittymisen. 

 

SääntöNykyinen sääntötekstiEsitys muutoksesta
Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
1 §

Yhdistyksen nimi on Turun Seudun Ekonomit ry ja kotipaikka Turun kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Turun Seudun Ekonomit ry ja kotipaikka on Turun kaupunki.

Tarkoitus ja toiminta
2 §Yhdistyksen tarkoituksena on toimia toimialueellaan olevien kauppakorkeakoulun tutkinnon suorittaneiden yhdyssiteenä, pyrkien lisäämään heidän tietojaan ja taitojaan ennen kaikkea taloudellisella alalla ja valvoen heidän yhteisiä ammatillisia etujaan.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäseniensä yhdyssiteenä, pyrkien lisäämään heidän tietojaan ja taitojaan ennen kaikkea taloudellisella alalla ja valvoen heidän yhteisiä ammatillisia etujaan.

Jäsenyyttä koskevat määräykset
3 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen kauppakorkeakoulun tutkinnon suorittanut henkilö, jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi hyväksyy. Johtokunta voi hyväksyä jäseneksi myös kauppakorkeakoulun opettajan tai kotimaassa tai ulkomailla vähintään ekonomin tai kirjeenvaihtajan tutkintoa vastaavan tutkinnon suorittaneen henkilön.

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi alemman tai ylemmän kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneen henkilön sekä henkilön, joka on suorittanut muun sellaisen tutkinnon, jonka Suomen Ekonomien hallitus on hyväksynyt jäsenyyteen oikeuttavaksi. 

Myös sellaiset henkilöt voidaan ottaa yhdistyksen jäseniksi, jotka ovat suorittaneet kauppatieteellisiä yliopisto-opintoja (60 ECTS, opiskellen noin yhden vuoden opinnot tai enemmän), mikäli henkilö on suorittanut yliopistotutkinnon. 

Myös sellaiset henkilöt voidaan ottaa yhdistyksen jäseniksi, jotka ovat saaneet oikeuden suorittaa kauppatieteellistä yliopistotutkintoa, mikäli henkilö on suorittanut aiemmin korkeakoulututkinnon.

4 §

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä kulumassa olevan kalenterivuoden loppuun mennessä, ellei johtokunta esitetyn pätevän syyn vuoksi halua vapauttaa häntä jäsenyydestä jo ennen tätä määräaikaa.

Jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä, sen työtä ja päämääriä tai jättää jäsenmaksunsa maksamatta, johtokunta voi erottaa yhdistyksestä. Erottamispäätöksestä tiedon saatuaan voi asianomainen kuukauden kuluessa johtokunnalle osoitetulla kirjelmällä vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen, jossa erottamispäätöksen vahvistamiseen vaaditaan vähintään 3/4 annetuista äänistä.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Jos jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvoitetta kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä, voi hallitus katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä. 

Yhdistyslain 14 §:n mukaisesti hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Johtokunta ja sen tehtävät

Yhdistyksen hallinto
5 §

Yhdistyksen hallituksena toimii syyskokouksen valitsema johtokunta, jonka jäsenmäärän, 6-9 jäsentä, syyskokous vahvistaa vuosittain. 

 

Johtokuntaan kuluu lisäksi yhdistyksen puheenjohtaja puheenjohtajana. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja tarpeelliset toimihenkilöt. Viimeksi mainitut voidaan valita myös yhdistyksen muusta jäsenistöstä.

Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut johtokunnan jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi siten, että heistä vuosittain kolmasosa, kahtena ensimmäisenä vuotena arvan perusteella ja sen jälkeen vuosijärjestyksessä johtokunnassa yhtäjaksoisesti kauemmin olleet, eroaa. Eroavaa jäsentä ei voida heti valita uudelleen. Yhdistyksen puheenjohtaja voidaan kuitenkin toimikautensa päätyttyä valita johtokunnan jäseneksi.

Mikäli joku johtokunnan jäsen on jatkuvasti estynyt ottamasta osaa johtokunnan työhön, voidaan hänen sijalleen yhdistyksen kokouksessa valita hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen uusi jäsen.

 

Yhdistyksen hallitukseen kuluu puheenjohtaja ja 6-9 muuta jäsentä, joiden tulee olla Turun Seudun Ekonomit ry:n varsinaisia jäseniä.

Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja muut hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että heistä vuosittain kolmasosa, kahtena ensimmäisenä vuotena arvan perusteella ja sen jälkeen vuosijärjestyksessä hallituksessa yhtäjaksoisesti kauemmin olleet, eroaa. 

Syyskokous valitsee seuraavan kalenterivuoden alussa alkavalle kaudelle puheenjohtajan ja jäsenet erovuoroisten tilalle. Mikäli syyskokous päättää edeltävää hallitusta poikkeavan määrän jäseniä, valitaan tällöin päätetty määrä muita jäseniä.

Hallitus valitsee keskuudestaan yksivuotiskaudelle varapuheenjohtajan ja tarpeelliset toimihenkilöt. Viimeksi mainitut voidaan valita myös yhdistyksen muusta jäsenistöstä. Hallitus järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan.

Mikäli joku hallituksen jäsen pyytää eroa tai on pysyvästi estynyt osallistumaan hallituksen työhön, valitaan yhdistyksen kokouksessa hänen tilalleen uusi jäsen hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen.

 

6 §

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on saapuvilla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa läsnä. Yhden osallistujan tulee olla joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

7 §Hallituksen tehtävät

Lisätään hallituksen tehtävien jälkeen:

Hallituksella on oikeus päättää yhdistyksen omaisuuden luovuttamisesta, kiinnittämisestä ja panttaamisesta sekä sijoittamisesta.

 

Kokoukset
8 §

Varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: Kevätkokous viimeistään maaliskuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa. Kokousten tarkemmat ajat ja paikat määrää hallitus.

Varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: Kevätkokous viimeistään maaliskuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa. Kokousten tarkemmat ajat ja paikat määrää hallitus. Yhdistysten kokouksissa äänioikeus on kaikilla varsinaisilla jäsenillä.

9 §

Muita yhdistyksen kokouksia pidetään tarpeen mukaan hallituksen kutsusta tai milloin vähintään viidesosa yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti nimetyn asian käsittelyä varten hallitukselta pyytää.

Hallitus on velvollinen järjestämään kokouksen viimeistään 2 kuukauden kuluessa tällaisen kirjallisen pyynnön saamisesta.

Asia, joka on ensimmäistä kertaa kokouksessa esillä, siirretään seuraavaan kokoukseen, milloin vähintään kymmenesosa kokouksen osanottajista sitä vaatii, ellei asiaa vähintään 3/4 enemmistöllä julisteta kiireelliseksi, jolloin se voidaan heti ratkaista.

Äänestys on toimitettava suljetuin lipuin, jos vähintään kymmenesosa kokouksen osanottajista sitä vaatii. Äänten jakaantuessa vaaleissa ja suljetuin lipuin äänestettäessä tasan ratkaisee arpa, avoimessa äänestyksessä kokouksen puheenjohtajan ääni.

 

Muita yhdistyksen kokouksia pidetään tarpeen mukaan hallituksen kutsusta tai milloin vähintään viidesosa yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti nimetyn asian käsittelyä varten hallitukselta pyytää.

Hallitus on velvollinen järjestämään kokouksen viimeistään 2 kuukauden kuluessa tällaisen kirjallisen pyynnön saamisesta.

10 §

Yhdistyksen kutsuu kokouksiin johtokunta ilmoittamalla siitä jäsenille jossain Turussa ilmestyvässä sanomalehdessä tai henkilökohtaisella jokaiselle jäsenelle toimitetulla tiedonannolla viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksiin ilmoittamalla siitä jäsenilleen jäsenlehdessään, jäsenkirjeessä, Turussa ilmestyvässä sanomalehdessä tai muussa jäsenistön tavoittamassa mediassa. Kutsun toimittamisessa voidaan hyödyntää yleisesti käytössä olevia viestintäalustoja. Kutsu on julkaistava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen tilit ja nimenkirjoittaminen
11 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilit ja muuta hallintoa koskevat asiakirjat on ennen maaliskuun 1. päivää jätettävä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa johtokunnalle maaliskuun 15. päivään mennessä.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilit ja muuta hallintoa koskevat asiakirjat on toimitettava tilintarkastajille riittävän ajoissa, jotta he ehtivät suorittaa tarkastuksen ja antamaan tarkastuskertomuksen johtokunnalle riittävän ajoissa ennen kevätkokousta.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
15 §

Yhdistyksen purkautuessa on sen varat, sen jälkeen kun velat on maksettu, käytettävä samanlaisia tarkoitusperiä palvelevan uuden yhdistyksen perustamiseen tai alueelta olevien kauppakorkeakoulun tutkintoa varten opiskelevien opintojen tukemiseen.

Yhdistyksen purkautuessa on sen varat, sen jälkeen kun velat on maksettu, käytettävä samanlaisia tarkoitusperiä palvelevan uuden yhdistyksen perustamiseen tai alueelta olevien kauppatieteellisen alan tutkintoa opiskelevien opintojen tukemiseen.